Gemiddelde Beoordelingsscore: (9.4/10)
Email: info@kluiszorg.nl Tel: 0342-422239
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene voorwaarden


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

“Webshop” verwijst naar [Kluiskopen.nl], de aanbieder van kluizen en plaatsingsdiensten, gevestigd op [Jouw Adres].
“Klant” verwijst naar elke persoon of entiteit die kluizen koopt en plaatsingsdiensten afneemt van de webshop.
“Kluizen” verwijst naar de producten die te koop worden aangeboden in de webshop.
“Plaatsing” verwijst naar de installatie van kluizen door de webshop op verzoek van de klant.
2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant met betrekking tot de verkoop en plaatsing van kluizen.

3. Bestelling en Betaling

3.1. Bestellingen voor kluizen en plaatsingsdiensten kunnen online worden geplaatst via de website van de webshop.

3.2. De prijzen van kluizen en plaatsingsdiensten worden vermeld op de website van de webshop en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De webshop behoudt zich het recht voor om de betalingsmogelijkheden op elk moment aan te passen.

4. Levering en Plaatsing

4.1. De levertijd van kluizen en de planning voor plaatsing worden in overleg met de klant vastgesteld. De webshop zal zich inspannen om de opgegeven levertijden en planningen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die buiten haar controle liggen.

4.2. De klant is verantwoordelijk voor het zorgen voor een geschikte plaats voor de installatie van de kluis. De webshop kan de klant adviseren over de geschikte locatie, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de klant.

5. Garantie

5.1. De webshop biedt garantie op kluizen zoals gespecificeerd in de garantievoorwaarden die bij de kluis worden geleverd.

5.2. De webshop biedt garantie op de plaatsingsdiensten voor een periode van [aantal maanden/jaren]. De garantie dekt gebreken in vakmanschap en materialen.

6. Annulering en Retournering

6.1. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren voordat de plaatsing heeft plaatsgevonden, conform het herroepingsrecht zoals vermeld in het retourbeleid van de webshop.

6.2. Kluizen kunnen niet worden geretourneerd nadat ze zijn geïnstalleerd, tenzij er sprake is van een defect dat onder de garantie valt.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot de waarde van de bestelling van de klant. De webshop is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het recht van [jouw rechtsgebied] van toepassing. Geschillen tussen de webshop en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [jouw rechtsgebied].

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

De webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na publicatie op de website van de webshop.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te accepteren.

Laatste update: [datum van laatste update]